Ana Sayfa Hakk�m�zda Ba�ar�lar�m�z Bas�nda Biz �leti�im
 
DUYURLAR
WU SHU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2153
Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız
WU SHU TÜRKİYE  ŞAMPİYONASI

Wushu federasyonu 2008 yyly faaliyet programynda yer alan Minikler - Yyldyzlar (Bay-Bayan Taolu, Light Sanshou) Türkiye Wushu ?ampiyonasy 30 Mayys - 1 Haziran 2008 tarihleri arasynda Sakarya ilinde yapylacak T.C. BA?BAKANLIK Gençlik ve Spor Genel Müdürlü?ü Sayy : B.02.1.GSM.0.41.00.55/ 372 30./04/2008 Konu : GENÇLYK VE SPOR YL MÜDÜRLÜ?ÜNE Wushu Federasyonu Ba?kanly?ynyn 2008 yyly faaliyet programynda yer alan; Minik-Yyldyz (Bay-Bayan) Wushu Türkiye ?ampiyonasy 30 Mayys – 01 Haziran 2008 tarihleri arasynda Sakarya’da yapylacaktyr. Söz konusu ?ampiyonaya ait müsabaka talimaty ili?ikte gönderilmi?tir. Bilgilerinizi ve gere?ini rica ederim. Sezai BA?BA?I Genel Müdür a. Genel Müdür Yardymcysy DA?ITIM Gere?i: 81 Gençlik ve Spor Yl Müdürlü?üne Adres : Emek Y?hany A Blok Kat 5 Ulus / ANKARA Tel : 0 312 312 36 98 Web: www.twf.org.tr e-mail : turkiyewushu@hotmail.com. Fax : 0 312 312 36 92 TÜRKYYE MYNYKLER - YILDIZLAR WUSHU ?AMPYYONASI TALYMATI (BAY-BAYAN LIGHT SANSHOU ve TAOLU) MÜSABAKA YERY : SAKARYA (Adapazary Atatürk Kapaly Spor Salonu) MÜSABAKA TARYHY : 30-31 Mayys / 01 Haziran 2008 TEKNYK TOPLANTI : 30 Mayys 2008 tarihinde, saat 15.00 de toplanty salonunda yapylacaktyr. (Tüm antrenör ve hakemlerin katylymy zorunludur) MÜSABAKA TARTISI : 30 Mayys 2008 tarihinde saat 17.30 – 19.30 arasynda yapylacaktyr. Kilolarda tolerans yoktur. Tarty bitiminden sonra kura çekimi yapylacaktyr. SANSHOU YA? DURUMU : Bay – Bayan 1993-1994-1995 do?umlular (01 Ocak - 31 Aralyk arasy) SANSHOU SYKLETLER : Erkekler ; 35, 40, 45, 48, 52, 56, 60, 65, 70, +70 Kg. Bayanlar ; 25, 30, 35, 40, 45, 48, 52, +52 Kg. SANSHOU MÜSABAKA SÜRELERY : Eleme usulü olacak, müsabakalar 1 dk. 30 sn. 2. raund beraberlik halinde 3. raund oynanacak, raund aralary 1 dakika dinlenme olacaktyr. Müsabakalar Light Sanshou kurallaryna göre yapylacak olup surata her türlü el ve ayak vuru?lary iç baldyra vuru?lar kesinlikle yasaktyr. TAOLU YA? DURUMU : Yyldyzlar Bay – Bayan ; 1993-1994-1995 Minikler Bay – Bayan : 1996-1997-1998-1999-2000-2001 Do?um tarihleri (01 Ocak - 31 Aralyk arasy) [2. Dünya Gençler (Minik-Yyldyz) Wushu ?ampiyonasy ya? kategorisi] TAOLU YARI?MALARI : IWUF un yayynlamy? oldu?u Taolu formlary uygulanacaktyr B Gurubu (1993-1995 do?umlular): Changquan, Daoshu, Jianshu, Qiangshu, Gunshu (uluslararasy tao’lu yary?masy I. seri), 24 Forms Taijiquan, 32 Forms Taijijian, Nanquan, Nandao ( uluslararasy son standart) [2. Dünya Gençler Wushu ?ampiyonasy B GrubuTaolu formlary kategorisi] TAOLU Yyldyzlar kategorisinde bir sporcu, en fazla 3 bölümde yary?abilir C Gurubu (1996-2001 do?umlular): Changquan (3. temel form), Daoshu, Jianshu, Qiangshu, Gunshu (temel form) [2. Dünya Gençler Wushu ?ampiyonasy C Grubu Taolu formlary kategorisi] TAOLU Minikler kategorisinde bir sporcu, en fazla 2 bölümde yary?abilir. TAOLU MÜSABAKA SÜRELERY : B Gurubu ve C Gurubu formlarynda zaman synyrlamasy yoktur. MÜSABAKA PROGRAMI ; a) 30 Mayys 2008 tarihinde saat 15.00 de antrenör ve hakem toplantysy yapylacaktyr. Bu toplantyya katylmayanlar ile hakem kyyafeti uygun olmayanlara müsabakalarda görev verilmeyecektir. b) 30 Mayys 2008 tarihinde saat 17.30 – 19.30 arasy sanda sporcu tartysy yapylacaktyr. c) Tarty bitiminden sonra Merkez Hakem Komitesi tarafyndan federasyon yetkilisinin denetiminde e?lendirme yapylacak. Kura çekimine tüm antrenörlerin katylymy zorunludur. d) Müsabakalar her gün saat 09.30 da ba?layacaktyr. e) Sporcularyn Wushu Federasyonu sporcu lisansy 2008 yyly vizeli olacak ayryca istenildi?inde nüfus cüzdany gösterilecek. MÜSABAKA KONTENJANI; Her il istedi?i sayyda sporcu ile müsabakaya katylabilir. SPORCU LYSTELERY ; a) Yl Müdürlü?ü listelerinde sporcularyn kulübü, hangi syklette yary?acaklary, ku?aklary ve lisans numaralary belirtilecektir. b) Resmi katylym dilekçelerinin orijinalleri teknik toplantyda federasyon yetkililerine ibraz etmeyen illerin sporculary kesinlikle müsabakalara alynmayacaklardyr. Resmi katylym yazylary bilgisayar veya daktilo ile Yl Müdürlü?ünün ba?lykly antetli ka?ydyna yazylacak, kazynty ve silintili olmayacaktyr. Müsabakaya katylacak olan iller kafile listelerini ve ?ehirlerarasy otobüs rayiçlerini en geç 27.05.2008 tarihine kadar mesai bitiminden önce Federasyonun 0312 312 36 92 nolu faks numarasyna göndereceklerdir. HARCIRAH : a) Müsabakalar neticesinde kilolarynda ilk üç 1-2-3-3. dereceye giren sporcular ile resmi Yl Müdürlü?ü listesinde yer alan 1 idareci, 1 antrenör, 15 ve üstü sporcu ile i?tirak eden illerde en fazla 2 antrenöre, 20 Yl personeline (2 doktor, 1 ambulans ?oför ve 17 bölge personeli) federasyonca ödeme yapylacaktyr. b) Bu müsabakalarda harcyrah alamayan sporcu, antrenör ve idarecilerin harcyrahlary ile yol ücretleri kendi kulüp veya sporcu potansiyeli bütçe imkany göz önünde bulundurularak ba?ly olduklary Gençlik ve Spor Yl Müdürlüklerince ödenebilecektir. GYYSY VE KORUYUCU MALZEMELER ; a) Tüm sporcular yanlarynda kogi, kask, di?lik, eldiven, gö?üs koruyucu, bandaj, bulundurmak ve giymek zorundadyrlar. Sporcular müsabakaya eksik malzeme ile i?tirak etmeyeceklerdir. Eksik malzeme ile platforma çykan sporculara 30 saniye süre tanynacak olup bu süre içerisinde malzemesini tamamlamady?y takdirde müsabakadan diskalifiye edilecek olup bu konuda yapylacak itirazlar kabul edilmeyecektir. b) Erkekler Sanda; kyrmyzy ?ort - kyrmyzy ti?ört, siyah ?ort – siyah ti?ört c) Bayanlar Sanda; kyrmyzy uzun alt kysa ?ort – kyrmyzy ti?ört, siyah uzun alt siyah ?ort – siyah ti?ört yanlarynda bulunduracaklardyr d) SA?LIK: Sporculardan sa?lyk belgeleri olanlar, evraklaryny yanlarynda bulunduracaklardyr. YTYRAZ : Müsabakada itirazlar 50.-YTL. ile birlikte en fazla 30 dk. Yçinde dilekçe ile Merkez Hakem Komitesine yapylacaktyr. 30 dk. Geçen ba?vurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerekli incelemeler neticesinde hakly oldu?u tespit edilenlerin ücretleri iade edilecek olup, haksyz olarak de?erlendirilenlerin ücretleri tutanak kar?yly?ynda Gençlik ve Spor Genel Müdürlü?ü hesabyna yatyrylacaktyr. Sporcular ve antrenörler hiçbir ?ekilde müsabakalarda formalaryna ay yyldyz takmayacak, Türkiye yazysy olan e?ofman giymeyeceklerdir. (Milli takymy simgeleyen hiçbir amblem bulundurmayacaklardyr.) Müsabakalarda, antrenörlük belgesi olmayan ve Yl listesinde ady bulunmayan antrenörler koçluk yapamaz, koçluk yapacak antrenörlerde e?ofmanly olarak koçluk yapmak zorundadyr bunlara uymayanlar hakkynda gerekli yasal i?lem uygulanacaktyr. Yurt dy?ynda ya?ayan Türk vatanda?y olan antrenör ve sporcularymyz pasaportlaryny ve pasaport fotokopileri ile birlikte nüfus cüzdanlaryny ibraz etmek suretiyle müsabakalara alynacaktyr. Ylk üç dereceye 1,2,3,3 giren sporcularymyza harcyrahlary, ikamet ettikleri ülkeye en yakyn synyr kapysyn ba?ly oldu?u ili rayiç kabul edilerek ödeme yapylacaktyr. Müsabakalar sonucunda ilk üç 1,2,3,3. dereceye giren sporculara madalya verilecektir. Sporcular madalya törenine spor ayakkabysy ve e?ofmanla çykmak zorundadyrlar. Taolu madalya töreninde kürsüye Taolu kyyafeti ile çykylabilir. YL SORUMLULUKLARI : 1. Salonun 30 Mayys 2008 cuma günü yary?malar için hazyrlanmasy 2. 1 Sanda platformu alany 8 m x 8 m, 1 tatami ringi alany 8 m x 8 m ve etrafynda 5 adet küçük hakem masasy 1 Tao’lu yary?ma alany ile ilgili gerekli teçhizatlarynyn hazyrlanmasy. 1 adet büyük jüri masasy) (Taolu alany 800x1400cm Kalyn tüylü haly) 3. 3 mikrofon, 3 kronometre 4. 1 ambulans, 2 doktor, ilkyardym araç ve gereçlerinin temini. 5. En yakyn devlet hastanesinin haberdar edilmesi. 6. Açyly? töreni için bando veya gerekli teçhizat 7. Teknik toplanty salonu 8. 2 adet elektronik tarty 9. 1 adet bilgisayar ve yazycysy 10. 1 adet fotokopi cihazyndan faydalanma imkany Talimatlarda yer almayan konularda Türkiye Wushu Federasyonu yetkilidir. Ebubekir HOCAO?LU Wushu Federasyonu Ba?kany
  Tüm Telif Hakları Akca Spor Kulübüne Aittir.2008©